TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ

BİLİMSEL TOPLANTI DESTEKLEME YÖNERGESİ

Madde 1: Amaç

Bu yönergenin amacı; Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin (TSHD) ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara vereceği desteklerin esas ve usullerini düzenlemektir.

Madde 2: Kapsam

Bu yönerge, TSHD’nin kendi amaç ve hedeflerine uygun ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara vereceği destekleri kapsar.

Madde 3: Dayanak

Bu yönerge TSHD Tüzüğünün ikinci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 4: Bilimsel Toplantı Desteğinin Verilmesi

1. Ayni ve/veya maddi desteğin verilmesi ile ilgili tüm kriterler TSHD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2. Bilimsel toplantı desteği sadece TSHD üyesi olan toplantı düzenleyicilerine verilebilir.

3. TSHD üyesi olmasına rağmen aidat geriliği olan toplantı düzenleyicilerine bilimsel toplantı desteği verilmez.

4. TSHD kendi amaç ve hedeflerine uygun bilimsel toplantılara en az 3 (üç) ay önce başvurulması şartıyla değerlendirir ve aşağıdaki destekleri verir:

a. Ayni ve/veya maddi bilimsel toplantı desteğinin verilmesi

b. TSHD internet sitesinde duyurulması

c. Üyelerine mail yoluyla duyuru yapılması

d. Program için konuşmacı desteği verilmesi

e. Toplantının internet sitesinde, basılı ve görsel materyallerinde TSHD logosuna ve “TSHD desteği alınmıştır.” ibaresine yer verilmesi.

5. Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır:

a. En geç 3 (üç) ay önce tüm bilimsel programın konuşmacı isimleri ile birlikte TSHD Yönetim Kurulu’na bildirilmesi

b. Toplantı, kurs veya kongrenin tek bir sponsor desteği ile yapılmaması

c. Toplantının konusunun ağırlıklı olarak spor hekimliği alanı ile ilgili olması

6. Başvurular TSHD Yönetim Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanarak sonucu toplantı düzenleyicilerine bildirilir.

Madde 5: Yürürlük

Bu yönerge TSHD Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulup Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 6: Yürütme

Bu yönergeyi TSHD Yönetim Kurulu yürütür. Bu yönergede bahsi geçmeyen konular hakkında karar yetkisi TSHD Yönetim Kurulu’na aittir.