SPOR HEKİMLİĞİ TIPTA UZMANLIK YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

Türkiye’de Spor Hekimliği tıpta uzmanlık eğitimini düzenleyen Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve Dernek Genel Kurulunun onayı ile kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu, dernek ile eşgüdüm içerisinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan, kazanç gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunca belirlenen 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Türkiye Spor Hekimleri Derneği başkanı ve genel sekreteri Yeterlik Kurulunda görev almaz.

Yeterlik Kurulu çalışmaları derneğin bütçesinden finanse edilir.

Yeterlik Kurulu onayı ile Dernek Yönetim Kurulundan 1 (bir) üye Yeterlik Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra Dernek Yönetim Kurulu ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”, “Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik” ile uyumlu olmalıdır.

GENEL KONULAR 

1- Tanım

Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan; tıpta uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, tıpta uzmanlık yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, geliştirilmesi gerekenleri belirleyen, öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

2- Amaçlar 

Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu’nun amaçları şunlardır:

2.1- Spor Hekimliği tıpta uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresince kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

2.3Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince özfarkındalığını yaratmak, özyeterliğinin gelişimine olanak sunmak, öğrenmesini sağlamak, izlemek, ölçmek ve değerlendirmek için “Spor Hekimliği tıpta uzmanlık asistan karnesi” oluşturulmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, yeterli bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.
2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.

2.6- Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgesi vermek.

2.7- Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek, değerlendirmek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8- Ulusal “tıpta uzmanlık yeterlik belgelendirmesi” ve “tıpta uzmanlık eğitim kurumu akreditasyon” standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak. 

3- Çalışma ilkeleri

3.1- Türkiye Spor Hekimleri Derneği ile eşgüdüm içinde çalışanbilimsel olarak özerk bir kuruluştur.

3.2- Harcamaları, derneğin bütçesinden karşılanır. Bu konudaki sorumluluklarını, yeterlik yürütme kurulunun yazılı uyarısına karşın iki ay içinde yerine getirmeyen derneğin yeterlik kurulundaki temsiliyeti, yürütme kurulunun önerisi ve yeterlik kurulunun onayı ile sona erer.

3.3- Yeterlik Kurulu, çalışmaları ve harcama kalemleri ile ilgili olarak derneği yılda en az 1(bir) kez yazılı olarak bilgilendirir.

3.4- Yeterlik Kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların tıpta uzmanlık yeterlik belgelendirmesi / yeniden belgelendirmesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kurumlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.
3.5- Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.6- Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4- Kurullar ve Komisyonlar

Spor Hekimliği Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki kurullardan ve komisyonlardan oluşur;

  a. Yeterlik Kurulu 

  b. Yeterlik Yürütme Kurulu 

  c. Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu 

  d. Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu 

  e. Ölçme Değerlendirme Komisyonu 

  f. Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu

4.1 – Yeterlik Kurulu

Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerini belirler.  Yürütme Kurulu üyelerinin geçerli (güncel ya da yeniden belgelendirilmiş [resertifiye]) Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesine sahip olması gerekir.
4.1.1 – Yeterlik Kurulunun Görevleri

4.1.1.1 - Yeterlik Kurulu, en az 2 (iki) yılda bir toplanır, ana karar organıdır.

4.1.1.2 – Yeterlik Kurulunun temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunu bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.

4.1.1.3 - Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunu görüşür.

4.1.1.4 - Gereği halinde yeni kurulların ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır.

4.2 - Yeterlik Yürütme Kurulu:

Dernek Yönetim Kurulundan seçilen üyenin de dahil olduğu Yeterlik Kurulu tarafından seçilen toplam 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yeterlik Yürütme Kurulu 2 (iki) yıllık bir dönem için seçilir.

Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçer. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer, yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Dernek Yönetim Kurulunca seçilen üye, dernek yönetim kurulunun istemi ile görevden alınabilir, yerine yeni temsilci belirlenebilir.

4.2.1 – Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:

4.2.1.1 - Yeterlik Yürütme Kurulu, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.1.2 - Yeterlik Kurulu tarafından kuruluşu onaylanan komisyonların kuruluşunu gerçekleştirir ve üyelerini seçer.

4.2.1.3 - TTB-UDEK Ulusal Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu (UYEK) Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı ya da bir temsilcisini görevlendirir.

4.2.1.4 - Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 4 (dört) kez toplanır.

4.2.1.5 - Yeterlik Kurullarının ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.1.6 - Yeterlik Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurullarının ve komisyonlarının önerilerini ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.1.7 - Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

4.2.1.8 – Tıpta uzmanlık yeterlik ve tıpta uzmanlık eğitim kurumu akreditasyonu ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.1.9 - Tıpta uzmanlık yeterlik sınav tarihlerini, sınava giriş aidatını belirler ve duyurur.

4.2.1.10 - Tıpta uzmanlık yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile beraber değerlendirir, uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.1.11 – Tıpta uzmanlık yeterlik sınav sonuçlarını adaylara duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.1.12 – Eğitim Programını Değerlendirme Komisyonun raporlarını temel alarak gönüllü akreditasyona başvuran eğitim kurumlarının akreditasyonunu gerçekleştirir. Belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları için öneriler getirir, gelişmelerini izler ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna ve TTB-UDEK’e bilgi verir.

4.2.1.13 – Yeterlik Yürütme Kurulu, kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini TTB UDEK UYEK’e bildirir.

4.2.1.14 - Yılda en az 1 (bir) defa tıpta uzmanlık yeterlik sınav sonuçlarını ve tıpta uzmanlık eğitim kurumu akreditasyonu sonuçlarını TTB UDEK UYEK’e bildirir.

4.2.1.15 – Spor hekimliği uzmanlarını TTB-UDEK UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.2.1.16 – Yeterlik Kuruluna karşı sorumludur.

4.3 – Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu:

Yeterlik Kurulu üyesi tıpta uzmanlık eğitim kurumlarında en az 5 (beş) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından seçilen 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir genel sekreter seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır. 

4.3.1 – Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonunun Görevleri:

4.3.1.1 – Yeterlik Yürütme Kurulunda ve Yeterlik Kurulunda onaylanmış Ulusal Spor Hekimliği Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; tıpta uzmanlık eğitimi kurumlarının gönüllü başvurularına dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda tıpta uzmanlık eğitim kurumu akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur:

  a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı) varlığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

  b. Uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,

  c. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu, 

  d. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

  e. Hizmetin büyüklüğü ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

  f. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)

  g. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı.

4.3.1.2 – Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde tıpta uzmanlık eğitim kurumları akreditasyon takvimini, spor hekimliği tıpta uzmanlık eğitim programı standartlarını açıklar, tıpta uzmanlık eğitim kurumlarının hazırladığı özdeğerlendirme raporlarını değerlendirir, standartları karşıladığı saptaması üzerine, eğitim kurumlarını oluşturduğu ziyaret takımları ile ziyaret ederek değerlendirir, geliştirilmesi gereken yönleri belirler ve giderilmesi için öneriler sunar. Bu görevlerini yaparken uygun ön hazırlık, organizasyon, eğitim etkinlikleri düzenler, gerekli gördüğü çalışma gruplarını Yürütme Kurulu onayını alarak yapılandırıp etkin olarak çalıştırır.

4.3.1.3 - Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Uzmanlık öğrencileri karneleri ve/veya gelişim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.

4.3.1.4 - Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, becerilerini ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati - değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini izler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesinde ve organizasyonunda Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.

4.3.1.5 – Tıpta uzmanlık eğitim kurumu akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir. Bu rapor sonucunda, yeterlik sağladığı belirlenip başarılı bulunan eğitim kurumuna ''Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 (beş) yıldır ve 5. (beşinci) yılın sonunda “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

4.4 - Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az 3 (üç) senedir aktif eğitici konumunda bulunan 5 (beş) asıl, 3(üç) yedek üyeden oluşur. Bu üyeler 2 (iki) yılda bir seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır. Asistan temsilcisi Eğitim Programını Geliştirme Komisyonuna gözlemci üye olarak katılır. 

4.4.1 - Eğitim Programını Geliştirme Komisyonunun Görevleri:
4.4.1.1 - 
Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan Spor Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur:

  a. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum-), alan uzmanının sahip olması gereken yeterlikler,

  b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),

  c. Eğitim programını ölçme değerlendirme yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),

  d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (yansıtmalar, geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

4.4.1.2 - Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.1.3 - Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.1.4 - Asistan karneleri ve/veya kişisel gelişim dosyalarının (portfolyoların) hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

4.4.1.5 - Gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.4.1.6 - Yılda en az 2 (iki) kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.4.1.7- Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.5 – Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, tıpta uzmanlık eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan veya aktif eğitim kadrolarında bulunmuş olma şartını taşıyan 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yıl için seçilirler. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yılda en az 2 (iki) kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1 - Ölçme Değerlendirme Komisyonunun Görevleri:

4.5.1.1 - Ölçme Değerlendirme Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu eşgüdümünde Eğitim Programını Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.1.2 – Tıpta uzmanlık yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.1.3 - Tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, düzenler.

4.5.1.4 - Tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarının geçerliliklerini ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, spor hekimliği uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek tıpta uzmanlık eğitimi ve gerekse tıpta uzmanlık eğitimi sonrası uzman hekimlerin sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

  a. Tıpta uzmanlık sınavların spor hekimliği uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal spor hekimliği uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu ya da problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek, 
  b. Hazırlanan tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınavlar gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları vb.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak,

  c. Tıpta uzmanlık yeterlik sınavı sonrasında tıpta uzmanlık yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir, en az başarı düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek,

  d. Tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek,

  e. Tıpta uzmanlık yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarı düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmek.

4.5.1.5 – Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 3 (üç) yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.

4.5.1.6 - Gerektiğinde biçimlendirici (formatif) sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.5.1.7 - Soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar. 
4.5.1.8 - Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav – soru - madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1.9. - Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.5.1.10. Spor Hekimliği tıpta uzmanlık yeterlik sınavı birinci basamağı teorik sınavı geçen aday en fazla 3 (üç) yıl içerisinde pratik sınavlarına girilebilir.

4.5.1.11. Avrupa Tıpta Uzmanlık Yeterlik Sınavı, yapılmaya başlandığı taktirde yazılı yeterlik sınavına eşdeğer olduğu kabul edilecektir.

4.6 Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu 

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, tıpta uzmanlık eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan veya aktif eğitim kadrolarında bulunmuş olma şartını taşıyan 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir genel sekreter seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

4.6.1 - Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonunun Görevleri: 

4.6.1.1 – Sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinin sayısının ve niteliğinin artırılması, alanda çalışan spor hekimliği uzmanlarının gereksinimlerinin belirlenmesi, kuramsal, uygulamalı ve e-öğrenme eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapar.

4.6.1.2 – Yeterlik Yürütme Kuruluna devama dayalı eğitim etkinliklerinde danışmanlık yapar.

4.6.1.3 - Yeterlik Yürütme Kuruluna e-öğrenme eğitim etkinliklerinde danışmanlık yapar.

4.6.1.4 – Belgelendirme ve yeniden belgelendirme koşulları içerisinde yer alacak sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri kapsamını ve ağırlığını belirleme konularında çalışır.

4.6.1.5 – Türk Tabipleri Birliği, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleksel Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu çalışmalarında spor hekimliği tıpta uzmanlık alanını temsil eder, alan sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri bilimsel değerlendirilmesine, akreditasyonunu gerçekleştirmede sorumluluk üstlenir.

4.6.1.6 – Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu gereksinimler doğrultusunda yılda en az 2 (iki) kez toplanır.

5 – Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

5.1 - Uzmanlık Alanı: “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nde yer alan anadalı (yandalı) içerir.

5.2 - Uzmanlık Eğitimi: “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nde yer alan anadal (yandal) için belirlenmiş olan eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ile öngörülen rotasyonların süreleri geçerlidir.

6 – Eğitimin Belgelendirilmesi

6.1 - Genel İlkeler ve Ölçütler: Anadal (Yandal) uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. 
6.1.1 – “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”ne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.

6.1.2 - Asistan karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmsi.
6.1.3 - Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi. 

7-Tıpta Uzmanlık Yeterlik Sınavları

7.1 - Eğitimini Madde 6'daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Tıpta uzmanlık eğitimini bitirmeye son 6 ayı kalmış asistanlar, tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına gözlemsel olarak katılabilirler. Beceriye ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

7.2 - Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş koşulları, kademeleri, yeri ve tarihleri 3 (üç) ay önce duyurulur.

7.3 – Teorik Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak Yeterlik Sınavları yılda en az 1 (bir) kez yapılır.

Bu sınava spor hekimliği dalında uzmanlığını almış ve Madde 6'daki koşulları yerine getirmiş her aday katılabilir. Tıpta uzmanlık eğitimini bitirmeye son 6 ayı kalmış asistanlar, tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına gözlemsel olarak katılabilirler. Sınav sonuçlarının gizliliğine özen gösterilir yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.

Birinci basamak teorik sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4 – Sözlü / Uygulama Sınavı

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuvar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şekilde yılda en az 1 (bir) kez yapılır. Bu sınava teorik sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Daha önce teorik sınavdan başarılı olup pratik sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı izleyen 2 (iki) yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava ve ardından pratik sınava tekrar girmek zorundadırlar. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları gizliliğe özen gösterilerek yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.

TTB-UDEK UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların TC Kimlik Bilgileri, sınav tarihi, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

7.5 – Tıpta Uzmanlık Yeterliğin Belgelendirilmesi

Tıpta uzmanlık yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ''Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 (beş) yıldır ve 5. (beşinci) yılın sonunda “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6 - Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Tıpta uzmanlık yeterlik sınavını başaranlar 5 (beş) yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine davet edilir.

8-Yürürlük 
8.1 - Bu yönerge, Spor Hekimliği Yeterlik Kurulunda kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

9-Yürütme 
9.1- Bu yönergeyi Spor Hekimliği Yeterlik Yürütme Kurulu yürütür.

10 – Özel Durumlar

10.1 – Spor Hekimliği Yeterlik Kurulunun ilk kuruluşunda halen Spor Hekimliği tıpta uzmanlık eğitim kurumlarında çalışmakta olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olan spor hekimliği uzmanlarına, iki yıl içinde Yeterlik Kuruluna gerekli belgelerle başvurmuşlar ise kendilerine sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgesi verilir.  Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir.

10.2 - Yabancı bir ülkede spor hekimliği tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar spor hekimliği uzmanlığı yeterlik sınavına giriş koşullarına uygun olduklarını belgelendirdikleri ve bu belgeler Yeterlik Yürütme Kurulunca uygun bulunduğu takdirde sınava girmeye hak kazanırlar. Bu adaylar için aranacak koşullar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapan spor hekimliği uzman doktorları ile aynıdır.
10.3. Dernek tarafından Yürütme Kuruluna atanan üyeler, temsilcisi olduğu derneğin Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir yerlerine yeni üye atayabilirler.

11. Bu yönergede bahsi geçmeyen konular hakkında karar yetkisi Yeterlik Kuruluna aittir.SPOR HEKİMLİĞİ YETERLİK KURULU WEB SİTESİ YÖNERGESİ 

 1. Amaç: 
  Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu Web Sitesi, Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu yapısının, işlevinin ve üyelerinin tanıtılması, mevcut kaynak dökümanlara ulaşılması, güncel eylemlerin duyurulması, bağlı birimler arasındaki koordinasyonun, standardizasyonun ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulmuştur.
 2. Web Sitesi İşlevleri
  • Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu etkinliklerini ve kararlarını hekimlere, ilgili derneklere, tıp otoritelerine, hükümet organlarına duyurmak.
  • Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurumu Akreditasyon ziyaret programları, yeniden belgelendirme (resertifikasyon) konularında mevcut dökümanlara ulaşımı sağlamak ve güncel duyuruları yapmak.
  • Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgi sağlanmasını, başvuru yapılmasını ve sonuçların öğrenilmesini gerçekleştirmek.
  • Yeterlik Kurulu çalışmaları ile ilgili yayınlara ve sunumlara yer vermek.
  • Uzmanlık eğitimleri ile ilgili güncel yasa ve yönetmelik değişikliklerini duyurmak.
  • Sınav soru hazırlama kılavuzunu ve formunu yayınlamak.
  • Soru bankası ve veri tabanı oluşturmak.
  • Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nun hazırladığı Çekirdek Eğitim Müfredatı, Uzmanlık Eğitim Programı vb. dökümanlara ulaşımı sağlamak.
  • Mevcut uygulama ve hizmetlerin daha ileriye götürülmesi için görüşleri ve önerileri toplamak.
  • Uluslararası Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları ile iletişim, koordinasyon ve bilgi alışverişinde bulunmak.
 3. Web Komisyonunun Oluşumu: 
  Spor Hekimliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu, Web Komisyonunu en az 3 (üç) kişiden oluşturur. Kurul kararı doğrultusunda, komisyon dışından da ekibe katılım olabilir.