TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ

SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ YÖNERGESİ

(TURKISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE)

Madde 1: Amaç

Bu yönerge, Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin (TSHD) yayın organı olan Spor Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Sports Medicine (SHD/TJSM)’nin bilimsel standartlarının yüksek nitelikte sağlanması, derginin ulusal ve uluslararası tıbbi dizinlere girmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kural ve koşulları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. TJSM İngilizce dilinde, İngilizce özet ve anahtar kelimeler ile yayımlanır.

Madde 2: Kapsam

Bu yönerge TJSM’nin içeriğini, yayına hazırlama kurallarını, derneğin, görevli kişilerin ve kurulların görev ve yükümlülüklerini belirler. Bu yönerge ile dergi yönetim kurulu, dergi yayın kurulu, dergi editörler kurulu ve bilimsel danışma kurulunun oluşturulması, görevlendirilmesi, görev tanımları, süreleri ve özerkliğinin sağlanması ile ilgili kurallar tanımlanmıştır.

Madde 3: Dayanak

Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak TSHD tüzüğünün ikinci maddesidir. Derginin sahibi, TSHD adına derneğin o dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanıdır. Derginin yayımlanmasından derginin sahibi başkanlığındaki dergi yönetim kurulu sorumludur.

Madde 4:  Kurullar

Dergi Yönetim Kurulu: Bu kurul; derginin sahibi (TSHD Yönetim Kurulu Başkanı), editör ve yardımcı editör(ler)den oluşur. Derginin sahibi aynı zamanda derginin editörü olabilir.

Dergi Yayın Kurulu: Bu kurulda dergi yönetim kurulu, redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve yayın sekreteri bulunur. Redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve yayın sekreterini dergi yönetim kurulu belirler.

Dergi Editörler Kurulu: Bu kurulda; editör, yardımcı editör(ler), redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve alan editörleri bulunur. Bu görev dağılımını, dergi yönetim kurulu belirler.

Bilimsel Danışma Kurulu: Dergi editörler kuruluna destek olarak, yazıların değerlendirilmesi amacıyla, dergi editörler kurulu dışındaki alan uzmanlarıdır.

Madde 5: Dergi Yönetim Kurulu, Editör ve Yardımcı Editör(ler)

Dergi Yönetim Kurulu TJSM’nin yayın politikasının oluşturulması, derginin derneğin amaçları doğrultusunda biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte ve düzenli olarak çıkarılmasını sağlamakla görevlidir. Editör ve yardımcı editör(ler), dernek olağan genel kurulu ile TSHD Yönetim Kurulu belirlendikten sonra 30 gün içerisinde, göreve başlayan dernek yönetim kurulunca “h” indeksi de gözetilerek dernek başkanının önerdiği dernek üyesi öğretim üyeleri arasından atanır. Editör ve yardımcı editör(ler), görevlerine başkaları atanana kadar görevlerine devam ederler. Gerekli görülmesi halinde editörün ve yardımcı editörün(lerin) görev süresi dolmadan dernek yönetim kurulu tarafından yerine yeni bir editör/yardımcı editör atanabilir. 

Editör, alan editörlerinin görevlerini tanımlar ve dergi yönetim kuruluna bildirir. Önceden uyarmak koşuluyla gerekli görülmesi halinde alan editörünün görevini sonlandırır ve görevi sonlanan alan editörünün yerine kriterlere uygun olarak yeni bir alan editörü seçer ve dergi yönetim kuruluna sunar.

Dergi yönetim kurulu, dergiye gönderilen yazıların yayınlanıncaya kadar olan tüm süreçlerini denetler, sistemin tümünü kontrol altında tutar ve tüm editoryal süreçlere müdahale edebilir.

Dergi yönetim kurulu dergi yayın kurulunu denetler.

Dergide yayımlanmış yayınların yayın haklarının ve etik kuralların korunması için gerekli önlemleri alır ve yasal süreç gerektiren durumlarda TSHD yönetim kurulunu bilgilendirir.

Dergi yönetim kurulu yılda en az bir kez online, hibrit veya yüz yüze toplanır ve TSHD Yönetim Kurulu’na sunmak üzere öz değerlendirme raporu hazırlar. Bu toplantıların yüz yüze olması durumunda, şehir dışından katılan üyelerin uçak bileti dahil yollukları TSHD tarafından karşılanır. Bunun dışında Dergi yönetim kuruluna ve dergide görev alan diğer kurul üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

5.1. Dergi Yönetim Kurulu’nun görevleri ve yükümlülükleri

 1. Derginin misyon, vizyon ve stratejik planını hazırlamak ve güncellemek,
 2. Derginin en üstün bilimsel nitelikte ve zamanında yayınlanmasını sağlamak,
 3. Devamlılığı ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak,
 4. Derginin ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmesi için çalışmalar yürütmek,
 5. Uluslararası bilim dergilerinin uymakla yükümlü olduğu tüm etik kurallara uymak,
 6. Dergide yayınlanacak akademik olmayan metinlerin (haber, duyuru, toplantı, çağrı, reklam vb.) düzenlemesini yapmak,
 7. İşlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlamak,
 8. Yayımlanacak sayıda yer alacak yazıların dizgi sonrası ilk ve son baskılarını kontrol etmek ve yayına hazırlama ekibinin çalışmalarını takip etmek,
 9. Dergi içerisindeki diziliş sıralamasını belirlemek,
 10. Dergide yayımlanmış yazılarda yayın sürecindeki veya yazarlardan kaynaklanan hataların dergide en kısa sürede düzeltmelerinin yayınlanmasını sağlamak,
 11. Derginin güncel sayısının ve gelecekte çıkacak sayılarının öncelikle TJSM web adresinde yayımlanmasını ve ücretsiz indirilmesini sağlamak,
 12. Yeni sayı çıktığında tüm TSHD üyelerine yayıncı tarafından e-posta ile haber verilmesini sağlamak,
 13. TJSM web sitesi ve internet üzerinden güncel ve geçmiş sayılarla ilgili her türlü konu ve yazar sorgulamasının yapılabilmesini sağlamak,
 14. Dergide yayımlanmış yazıların içeriklerine yapılan eleştirileri değerlendirmek,
 15. Otomatik e-posta içeriklerini düzenlemek.

Madde 6: Dergi Yayın Kurulu (dergi yönetim kurulu, redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve yayın sekreteri), yapısı ve görevlendirme

 1. Dergi yönetim kurulu, redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve yayın sekreterinden oluşan bu kurul, derginin basım ve yayın işlerini düzenler.
 2. Derginin basım ve yayın işlerindeki görevlerinin bir kısmı yayıncı bir firma veya profesyonel bir sekreterya yoluyla yerine getirilebilir.

Madde 7: Dergi Editörler Kurulu (editör, yardımcı editör(ler), redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve alan editörleri), yapısı ve görevlendirme

 1. Dergi Editörler Kurulu; akademik liyakatleri uluslararası standartlarda kabul görmüş bir editör, yardımcı editör(ler), redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve alan editörlüğü görevini üstlenecek alan editörlerinden oluşur.
 2. Alan editörleri, dergi yönetim kurulu tarafından araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yayınları göz önüne alınarak belirlenir. Dergi editörler kurulunun en az % 20’si uluslararası araştırmacılardan oluşturulur.
 3. Alan editörleri dergi yönetim kurulu tarafından belirlenip atanarak görevlerine başlar. Alan editörleri bir sonraki dergi yönetim kurulu atanana kadar bu görevlerini yürütür. Dergi editörler kurulu, bu görevi mükerrer olarak üstlenebilir.
 4. Redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü ve alan editörleri, editör tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir. Dergiye gönderilen yazılar, öncelikli olarak dergi editörler kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Çalışma alanlarına uygun olarak dergiye gelen yazıların sayısal dağılımı da göz önüne alınarak alan editörü olarak görevlendirilebilirler.
 5. Editör, yardımcı editör, redaksiyon ve dil editörü, istatistik editörü veya alan editörleri kendi isimleri olan makalelerin değerlendirme sürecinde görev alamazlar.
 6. Dergi editörler kurulu, her iki yılda bir toplantı düzenleyerek dergi ile ilgili bilgilendirme yapar ve görüşleri alır. Bu toplantıya dergi editörü başkanlık eder. Dergi sahibi olarak TSHD yönetim kurulu başkanı ve isteyen Yönetim Kurulu Üyeleri ve yayınevi temsilcisi  de toplantıya katılabilir.

Madde 8: Bilimsel Hakem Kurulu

Dergi editörler kuruluna destek olarak, yazıların değerlendirilmesi amacıyla, Dergi editörler kurulu dışından da uzmanlar hakem olarak davet edilebilirler.

Hakemler, dergi editörler kurulu tarafından araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları da göz önüne alınarak belirlenir. Hakemlerin inceleyecekleri yazı ilgi alanlarında olmalıdır.

 1. Her yazının hakem sayısına ve gerekirse ek hakem veya hakemler tarafından incelenmesine ilgili alan editörü karar verir. Her yazı en az iki hakem tarafından incelenmelidir.
 2. Hakemler arasına yenilerinin eklenmesi ve gerekli durumlarda hakemlerin çıkarılmasına dergi editörler kurulu karar verir.
 3. Hakemlerin yazıya verdikleri yanıt süresi, eleştirinin bilimsel düzeyi hakeme tekrar yazı gönderilmesinde göz önüne alınır. Hakemlere gönderilen yazıları, yanıt sürelerini, sayılarını bilgisayar ortamında takip etmek ilgili alan editörünün görevidir.
 4. Hakemler, incelenmek üzere gönderilen yazılara hakemlik yapmayı kabul edip etmediklerini en geç dergi yönetim kurulu tarafından belirlenen azami süre içinde bildirirler, kabul ettikleri takdirde de hazırladıkları raporları dergi yönetim kurulu tarafından belirlenen azami süre içinde alan editörlerine iletirler. Hakemlerin bu sürelere uyması editör veya ilgili alan editörleri tarafından takip edilir.

Madde 9: TSHD Yönetim Kurulu Üyelerinin TJSM ile ilgili Yükümlülüğü

TSHD Yönetim Kurulu, TJSM’nin bilimsel yayın içeriğinin değerlendirilmesi süreci dışında kalan yayıncı firma ile olan mali ve yayıncılık faaliyet sürecini düzenler ve takip eder.

Madde 10: Yayına Hazırlama

 1. Derginin yayına hazırlanma süreci, dergi yayın kurulu tarafından yürütülür ve dergi yönetim kurulu tarafından denetlenir.
 2. Yayına hazırlama süreci için profesyonel sekreterya hizmeti alınabilir.
 3. Yayına Hazırlama Ekibi, yazıların, yazarlara açıklama bilgileri ışığında biçimsel uygunluğu, sayfa düzeni, istenilen formatlara (pdf, ps, html) dönüştürülmesi, yayına kabul edilmiş yazıların resimlerinin kadraj çalışmalarının yapılması, yayına kabul edilmiş olanların dizgi hazırlıklarının yapılması, dizgi sonrası ilk ve ikinci baskılarının kontrol edilmesi ve yazım hatalarının düzeltilmesinden sorumludur.
 4. TSHD dernek yönetim kurulunun 03/07/2017 tarihli ve 106 sayılı kararı gereği 2018 yılından itibaren derginin basılı kopyası hazırlanmayacak olup dergi e-dergi olarak yayınlanacaktır.

Madde 11: Derginin editoryal süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi:

 1. Derginin editoryal süreçleri elektronik ortamda internet aracılığıyla gerçekleşir. Editörler, Danışmanlar, Yayına Hazırlama Ekibi ve yazarlar tüm faaliyetlerini internet üzerinden yürütürler.
 2. Dergi güncel sayısı ve gelecekte çıkacak sayıları öncelikle TJSM web sayfasında yayınlanır.
 3. Derginin web sayfası üzerinde güncel ve geçmiş sayılarla ilgili her türlü konu ve yazar sorgulaması yapılabilmelidir.
 4. Güncel ve geçmiş sayılara ait yazışma ve dokümanların güvenle depolanacağı bir arşiv oluşturulmalı ve düzenli olarak yedekleri saklanmalıdır.

Madde 12: Derginin Performansının Değerlendirilmesinde dikkat edilecek ilkeler

 1. Dergiye yılda gelen toplam yazı sayısı
 2. Dergiye yılda gelen toplam araştırma yazısı sayısı
 3. Derginin yıllık makale kabul oranı
 4. Derginin etki değeri (Impact factor)
 5. Dergiye gelen yazıların yurtdışı kaynaklı olanlarının oranı
 6. Dergiye gelen araştırma yazılarının yurtdışı kaynaklı olanlarının oranı
 7. Dergi danışmanlarının yurtdışı bilim insanlarından oluşma oranı
 8. Dergi alan editörlerinin yurtdışı bilim insanlarından oluşma oranı
 9. Editoryal süreçlerin ortalama tamamlanma süresi

Madde 13: Yürürlük:

Bu yönerge TSHD Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulup, Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 14: Yürütme:

Bu yönergeyi TSHD Yönetim Kurulu yürütür. Bu yönergede bahsi geçmeyen konular hakkında karar yetkisi TSHD Yönetim Kurulu’na aittir.