TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

(3 Kasım 2023 tarihindeki Genel Kurul’da kabul edilen son şeklidir.)

 

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

 

Derneğin Adı: “Türkiye Spor Hekimleri Derneğidir.

 

Derneğin merkezi İzmir’dir.

 

Dernek, genel kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Ulusal ve uluslararası dernekler, birlikler ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurabilir.

 

Madde 2- Derneğin Faaliyet Alanı, Amaçları ve Dernek Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Yürütülecek Çalışma ve Faaliyetler

 

2-a) Derneğin Amacı

 

Dernek, başlıca sağlık, spor ve spor hekimliği alanlarında eğitim, araştırma ve faaliyetler yapmakla birlikte dernek üyeleri ve benzeri sivil toplum kuruluşları arasında bu alanlarda dayanışma sağlanması ve Spor Hekimliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Spor Hekimleri Uzmanları ile Spor Hekimliği alanında doktora yapmış hekimleri temsil etme amacı ile kurulmuştur. Dernek, sağlık, spor ve spor hekimliği alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

2-b) Derneğin Faaliyetleri

 

Dernek tüzükte sayılan amaçları gerçekleştirmek amacıyla;

 

2.b.1) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.b.2) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2.b.3) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2.b.4) Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

2.b.5) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

2.b.6) İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

2.b.7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2.b.8)     Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2.b.9) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

2.b.10) Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

2.b.11) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

2.b.12) Benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

2.b.13) Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.b.14) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

2.b.15) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

2.b.16) Spor Hekimliği Uzmanlarının ve uzmanlık öğrencilerinin özlük haklarını korumak

 

Konularında çalışma ve sağlık alanında faaliyetlerde bulunur.

 

Madde 3- Üye Olma Hakkı, Üyelik Türleri, Üyelik İşlemleri ile Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 

Dernek tüzüğü, dernekler kanunu ve dernekler mevzuatında öngörülen üyelikle ilgili şartları taşıyan ve Mesleğini icra ederken mesleki kusuru yüzünden meslekten men ya da ihraç edilmemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, üyelik niteliklerini taşıyan üyelerden oluşur. Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nde iki çeşit üyelik bulunmaktadır;

 

3.a) Asil Üyelik

 

3.a.1) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, herhangi bir dernek veya birlik üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve üye olmaktan yasaklanamamış olan, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giymemiş, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve giriş ödentisini ödeyen her Spor Hekimliği uzmanı, Spor Hekimliği araştırma görevlisi ve akademik eşdeğerlikleri kabul edilip yükseltmeleri gerçekleştirilmiş Spor Hekimliği doktora unvanlı hekim derneğe asil üye olma hakkına sahiptir.

 

3.a.2) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine işbu tüzük ve yasal mevzuat hükümleri gereğince yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine, Dernek Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğu ile en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyeden giriş aidatı ve ilgili yıla ait aidat bedeli peşin olarak alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece dernek üyeliğinden kaynaklanan hak ve yetkiler kazanılmaz. Üyelik işlemleri ve ödemelerinin tamamlanmasını müteakip üye, bu amaçla tutulacak Üye Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve kendisine bir üye kimlik kartı verilir. Dernek üyeliğinden doğan hak ve yükümlülükler üyelik defterine kayıt ile başlar ve üyelik defterinden terkin ile son bulur. Yönetim Kurulu başvurunun reddi ile ilgili bir gerekçe bildirmek zorunda değildir. Üyelik başvurusu reddedilen aday, aradan en az 1 yıl geçmesi kaydıyla yeniden üyelik başvurusunda bulunabilir.

 

3.a.3) Asil üyelerin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak, genel kurullara katılmak, dernek organlarını seçmek, seçilmek, dernek hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmak ve yararlanılmasını istemektir. Yükümlülükleri ise her türlü genel ve özel toplantıya katılmak, dernek tüzüğüne ve yasal mevzuata uymak, dernek aidat ve ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve konulara ilişkin gerekli çabayı harcamak, Derneğin toplum önündeki olumlu imaj ve görüntüsünü sürdürmektir.

 

3.b) Onursal Üyelik

Derneğin çalışma, amaç ve konuları ile ilgili alanlarda mesleki, bilimsel veya herhangi başka bir amaçla faaliyet gösteren, bu alanda isim ve uzmanlık sahibi veya çeşitli hizmetlerde bulunmuş veya Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış Dernek amacını ve tüzüğünü kabul eden kişiler arasından Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğu ile alacağı karar ile yapacağı öneri ve genel kurulun toplantı oy çoğunluğu ile alacağı karar ile onursal üye olabilirler. Yabancı gerçek kişiler de Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı aranmaksızın Onursal Üye olabilirler. Onursal üyelerin genel kurullarda katılım sağlayıp, görüş bildirebilirler ancak oy hakları yoktur.  Denetim ve Yönetim kurulunda asil ve/veya yedek üye olamazlar. Giriş ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

 

3.c) Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılabilir. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

3.d) Her tür görüşme ve faaliyet dernek üyelerine açık olarak yapılır. Üyeler dernek yönetim kurulu ve diğer birimlerden faaliyetler konusunda bilgi istemek, dernek amaçlarına aykırı tutumları eleştirmek haklarına sahiptirler.

 

Madde 4- Üyelikten Çıkma

 

Hiç kimse dernekte üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat etmek kaydıyla her üye üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma talebi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda üyelik sıfatı sona ermiş sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmeyeceği gibi giriş ödentisi ve aidatlarını geri isteme hakkını da bahşetmez. Üyelikten çıkan üye, Dernek malvarlığı hakkında hak iddia edemez.

 

Madde 5- Üyelikten Çıkarılma / Üyeliğin Düşmesi

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

5.1)   Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

5.2)   Verilen görevlerden sürekli olarak mazeretsiz kaçınmak,

5.3)   Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5.4)   Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5.5)   Dernek amaçlarının bir kısmını veya tamamını gerçekleştirmesini zorlaştırıcı veya engelleyici yada geciktirici eylem, işlem veya yaklaşımlarda bulunmak,

5.6)   Yetkisi olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Dernek’i borç yada yükümlülük altına sokmak,

5.7)   Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5.8)   Dernek’in itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, Dernek’in aleyhine veya amaçlarına aykırı faaliyet göstermek, hareket veya sözleriyle derneği küçük düşürmek,

 

Üyenin, yukarıda sayılan davranışlar veya benzer nitelikteki davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu ile alacağı karar ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelik sıfatının sona ermesi, üyenin Dernek’e olan birikmiş borçlarını sona erdirmeyeceği gibi giriş ödentisi ve aidatlarını geri isteme hakkını da bahşetmez.

 

Üyelikten çıkarılan üyeler, verilen kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na sunacakları bir dilekçe ile karar itiraz edebilirler.

 

Madde 6- Dernek Organları

 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-      Genel kurul,

2-      Yönetim Kurulu,

3-      Denetim kurulu,

 

Madde 7- Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve

Toplantı Usulü

 

7-a) Genel Hükümler

 

7.a.1) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden;

şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

7.a.2) Genel kurul 2 yılda bir Mart ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

7.a.3) Genel kurullara katılabilmek, oy kullanabilmek veya seçme – seçilme hakkını kullanabilmek için üyenin faaliyete konu yılda ve önceki yıllarda Derneğe herhangi bir aidat borcu bulunmaması gerekir. Durum üye listeleri düzenlenmeden en az iki hafta önce bir yazı ile duyurulur ve üyelere en az iki hafta ödeme süresi tanınır.

 

7-b)  Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden

fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır, genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

7-c)  Toplantı Usulü

 

7.c.1)     Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

7.c.2)     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

7.c.3) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

7.c.4) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

7.c.5) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 8- Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

8.1) Genel kurulda, aksine karar alınmamış ise yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

8.2) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

8.3) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

9.1) Dernek organlarının seçilmesi,

9.2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

9.3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

9.4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

9.5) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

9.6) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

9.7) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.8) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.9) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

9.10) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9.11) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.12) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9.13) Derneğin vakıf kurması,

9.14) Derneğin fesih edilmesi,

9.15) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

9.16) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

9.17) Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda onursal üyelikle ilgili karar alınması,

9.18) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Madde 10- Yönetim Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve

Toplantı Usulü

 

10.a) Genel Hükümler ve Çağrı Usulü

 

10.a.1) Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca iki yıllık süre için seçilir. İki yıllık süre seçimin yapıldığı genel kurulu takiben başlar.

 

10.a.2) Yönetim Kurulu, seçimden sonra 7 gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

 

10.a.3) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Toplantılar merkezde, şubelerde yada çağrıya uygun şekilde Türkiye sınırları içinde uygun herhangi bir yerde fiziki yada elektronik ortamda yapılabilir. Toplantı gündemini Başkan diğer üyelere danışarak belirler.

 

10.a.4) Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kanunda ve dernek tüzüğünde özel nisapla alınan kararlara ilişkin hükümler saklıdır.

 

10.a.5) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

10.b) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

10.b.1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

10.b.2) Derneğin çalışmaları ile ilgili tüzüğün değiştirilmesi veya ilgili yönetmelikleri ve yönerge tasarılarını hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 

10.b.3) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

10.b.4) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

10.b.5) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

10.b.6) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

10.b.7) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

10.b.8) Genel kurul toplantılarının tarihini, yerini, saatini gündemini saptamak ve üyelere duyurmak,

 

10.b.9) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

10.b.10) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 

10.b.11) Genel kurulda alınan kararları ilgili yerlere bildirmek ve uygulamak,

 

10.b.12) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

10.b.13) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

 

10.b.14) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine, sözleşmelerine son vermek,

 

10.b.15) Sağlanacak gelirlerin sadece dernek amacına tahsil edilmesi kayıt ve şartıyla ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılınmasına karar vermek ve bu kararları Genel kurulun onayına sunmak

 

10.b.16) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

10.b.17) Spor Hekimliği Uzmanlık Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışmak,

 

10.b.18) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 11- Denetim Kurulunun Kuruluş Şekli, Görev ve Yetkileri

 

11.1) Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

11.2) Denetim Kurulu, seçimden sonra 7 gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan ve sözcü seçer. Denetim Kurulu en az yılda bir kez Dernek merkezinde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.

 

11.3) Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 12- Derneğin Gelir Kaynakları

 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

12.1) Giriş Aidatı (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş aidatının miktarı genel kurul tarafından belirlenir ve üyeliğe kabul tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

 

12.2) Üye aidatı (Yıllık Ödenti): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince zorunlu ödenti olup, miktarı genel kurul tarafından belirlenir. Her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar ödenir.

 

12.3) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

 

12.4) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

12.5) Dernek tarafından tertiplenen kongre, eğitim, etkinlik, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor, yarışma, ve konferans ve benzeri faaliyetlerden veya sosyal işletmelerinden sağlanan gelirler,

 

12.6) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

12.7) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt için ve yurtdışından toplanacak bağış ve yardımlar,

 

12.8) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

12.9) Diğer gelirler.

 

Madde 13- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

13-a) Defter tutma esasları

 

13.a.1) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

13.a.2) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

13.a.3) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

13.a.4) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

13-b) Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

13-c) Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

13-d)     Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralıkta sona erer. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.”

 

Madde 14- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

14-a) Gelir ve Gider belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

14-b)     Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-

17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,

eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

14-c) Yetki Belgesi

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki

süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

14-d)     Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 15- Beyanname Verilmesi

 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi”

dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 16- Bildirim Yükümlülüğü

 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

16-a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

 

16-b)     Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler

Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

16-c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı

hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

16-d)     Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak

projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

16-e)     Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te

belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 17- Derneğin İç Denetimi

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 18- Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 19- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

 

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Madde 20- Şubelerin Görev ve Yetkileri

 

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Madde 21- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Madde 22- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Madde 23- Temsilcilik Açma

 

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Madde 24- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Tüzük değişikliği olağan yada olağanüstü genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma yeter sayısı üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu aranır. Karar yeter sayısı için de genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İkinci toplantıda tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, 30 gün içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 25- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

25-a) Derneğin Feshi

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

25-b)     Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Spor Hekimleri Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’na devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 26- Hüküm Eksikliği

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 26 (Yirmialtı) maddeden ibarettir.

Dernek Tüzüğüni PDF formatında görüntülemek için linki kullanınız.