TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

Madde 1. Amaç:

Bu yönergenin amacı, Türkiye Spor Hekimleri Derneği’ne bağlı olarak çalışan çalışma gruplarının kurulma, işleme ve sonlanma esaslarını belirlemektir.

Madde 2. Tanımlar ve Kısaltmalar:

 1. Yönetim Kurulu: Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu
 2. Çalışma grupları: Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek, araştırma yapmak, bilgi üretmek, görüş sunmak ve yaymak üzere Türkiye Spor Hekimleri Derneği’ne bağlı olarak çalışan en az 3 (üç) Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyesi tarafından kurulan grup
 3. Genel kurul: Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nde yer alan üyelerin katılımı ile yapılan toplantı ve oylama
 4. Yürütme kurulu: Çalışma gruplarında yer alan üyeler tarafından seçimle karar verilen 3 (üç) kişilik yürütme ve karar organı
 5. Yönerge: Çalışma gruplarının kurulma, işleme ve sonlanma esaslarının belirtildiği ‘Türkiye Spor Hekimleri Derneği Çalışma Grupları Yönergesi’ başlıklı yazılı belge
 6. Etkinlik: Çalışma gruplarınca gerçekleştirilen araştırma, proje, eğitim etkinliği, bilimsel toplantı, basılı veya dijital yayın gibi çalışma gruplarının madde 2.2’de belirtilen sorumluluklarına ait tüm etkinlikler
 7. Dönem: Çalışma grubunun kurulup Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından onaylanmasından sonra ilk genel kurula kadar geçen süre ya da yapılan genel kuruldan bir sonraki genel kurula kadar geçen süre
 8. Bütçe: Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından her dönem çalışma gruplarına ayrılan maddi kaynak ve harcamalar.

Madde 3. Dayanak:

Bu yönerge Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin tüzüğündeki Madde 2 dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Çalışma Gruplarının Hedefi ve Sorumlulukları:

Türkiye Spor Hekimleri Derneği çalışma grupları; Türkiye Spor Hekimleri Derneği tüzüğünde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan, bilimsel olarak çalışan ve çalışmalarını Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürüten gruplardır.

Madde 5. Çalışma Grubunun Kurulması, Üyelik Şartları ve İşleyişi:

 1. Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyeleri tarafından yeni bir çalışma grubu oluşturulması yönünde gelen yazılı talepler, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra en az 3 (üç) Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyesi yeni bir çalışma grubu kurabilir. Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu gelen talepleri 3 (üç) ay içerinde değerlendirir.
 2. Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyeleri, oluşturulmuş olan çalışma gruplarına katılım gösterebilir. Çalışma gruplarının sorumlu üyesinin dernek üyesi olma zorunluluğu bulunmakla birlikte, sorumlu üyenin daveti ile dışarıdan katılım olabilir. Davet edilmesi düşünülen kişilerle ilgili önce dernek yönetimine bilgi verilip, onay alınmalıdır.
 3. Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyeleri, çalışmak istedikleri çalışma gruplarını yazılı olarak Türkiye Spor Hekimleri Derneği’ne iletmelidir.
 4. Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyeleri aynı anda birden fazla çalışma grubunda görev alabilir.
 5. Çalışma grubu üyelerinden Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyelik aidatının yanı sıra çalışma grubuna katılmış olmalarından dolayı ek ücret/aidat alınmaz.
 6. Çalışma gruplarında yer alan üyeler, çalışma grubunun yürütme kurulunun seçimi için oy kullanır.
 7. Her çalışma grubunun yürütme kurulu, 1 (bir) başkan ve 2 (iki) raportörden oluşur.
 8. İlgili çalışma grubunun yürütme kurulu görev süresi 1 (bir) dönemdir.
 9. Çalışma gruplarında başkanlık görevi bulunan dernek üyesi, yeniden seçilmesi halinde en fazla 3 (üç) dönem ilgili çalışma grubunun yürütme kurulu başkanlığı görevini yürütebilir.
 10. Çalışma gruplarında yer alan üyeler, ilgili çalışma grubunun bilimsel etkinliklerinde görev almalıdır.
 11. Çalışma gruplarının yılda en az 2 (iki) kez yüz yüze ya da online olarak toplanması ve 2 (iki) yılda bir Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’na etkinlik raporu sunmaları gerekir.
 12. Çalışma grupları planladıkları etkinlikleri (eğitim etkinliği, yazılı doküman, sempozyum vb.) gerçekleştirmek için Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak teklifte bulunur. Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu, 3 (üç) ay içerisinde karara bağlar.
 13. Çalışma grupları, kararlarını oy çokluğu ile alır, alınan kararlar çalışma grubunun kayıtlarına (Çalışma Grubu Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri) kaydedilir.

Madde 6. Çalışma Gruplarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Sonlandırılması

 1. Çalışma grubu, aldığı kararları en geç 1 (bir) ay içerisinde Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak iletmelidir.
 2. Çalışma gruplarının oluşturduğu her türlü yazılı veya görsel belge, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’nun onayından sonra Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin resmi yayını olarak nitelendirilir ve yayınlanabilir.
 3. Çalışma gruplarınca önerilip Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylanan etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Spor Hekimleri Derneği bütçe ayırarak maddi katkı sağlayabilir.
 4. Çalışma grupları, etkinlik değerlendirme kriteri (Ek 1) esas alınarak hesaplanan 1 (bir) dönem içerisindeki etkinlik puanlarını Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’na kanıtlayıcı belgeleri ile sunar.
 5. Çalışma grupları etkinlik değerlendirme kriteri (Ek 1)’ne göre 1 (bir) dönem içerisinde 100 puana ulaşan çalışma grubu ödüle aday kabul edilip ödül yönergesine göre ödüllendirilmek üzere Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.
 6. Ek 1’de yer alan kriterler ve puanlama, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Madde 7. Çalışma Gruplarının Sonlandırılması:

Faaliyette olan çalışma grupları, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir.

Madde 8: Yürürlük

Bu yönerge TSHD Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulup, Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 9: Yürütme

Bu yönergeyi TSHD Yönetim Kurulu yürütür. Bu yönergede bahsi geçmeyen konular hakkında karar yetkisi TSHD Yönetim Kurulu’na aittir.

Ek 1. Çalışma grubu etkinlik değerlendirme kriteri ve puanlama çizelgesi

Etkinlik

Puan

Bir dönem içerisinde, yapılan etkinliğin ana düzenleyicisi olmak şartıyla, ulusal ya da uluslararası kurs/çalıştay/sempozyum/ eğitim etkinliği düzenlemek

Uluslararası: 50 puan

Ulusal: 30 puan

Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin üç ayda bir düzenlenen bilimsel toplantılarında birini düzenlemek

10 puan

Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin ya da Türk Tabipler Birliği tarafından uzmanlık derneği olarak tanınan farklı bir uzmanlık derneğinin ulusal kongre/toplantı vb. gibi etkinliklerinde çalışma grubu adına oturum düzenlemek

Uluslararası kongre/toplantı vb. gibi etkinliklerinde çalışma grubu adına oturumda yer almak

Oturum düzenlemek:40 puan

Oturumda çalışma grubunu temsilen yer almak: 20 puan

Projenin yürütücüde çalışma grubu olmak üzere, çalışma grubu üyelerinin yer aldığı çok merkezli bir çalışmayı bir dönem içerisinde başlatmak

Uluslararası kuruluş destekli: 50 puan

TÜBİTAK destekli: 40 puan

Firma veya Üniversite BAP destekli: 30 puan

Desteksiz: 20 puan

Projenin yürütücüde çalışma grubu olmak üzere, çalışma grubu üyelerinin yer aldığı çok merkezli bir çalışmayı sonuçlandırmak ve sonuç raporu sunmak

30 puan

Çalışma grubu tarafından yürütülen ve çalışma grubu üyelerinin yer aldığı, çalışma grubunun ve derneğin adının belirtildiği 1 (bir) araştırma makalesi yayınlamak

SCI, SCI-E, Emerging-SCI vb. indekslerde yer alan dergiler: 50 puan

Spor Hekimliği Dergisi: 40 puan

Uluslararası indekslerde ya da ULAKBİM’de yer alan diğer dergiler: 30 puan

Çalışma grubu tarafından araştırma makalesi dışında, çalışma grubunun ve derneğin adının belirtildiği diğer bilimsel 1 (bir) yazı (derleme, uzman görüşü, uzlaşı raporu vb.) yayınlamak

SCI, SCI-E, Emerging-SCI vb. indekslerde yer alan dergiler: 25 puan

Spor Hekimliği Dergisi: 20 puan

Uluslararası indekslerde ya da ULAKBİM’de yer alan diğer dergiler: 15 puan

Çalışma grubu tarafından yürütülen ve çalışma grubu üyelerinin yer aldığı, dernek adına 1 (bir) rehber/kılavuz/kitap hazırlamak ya da güncellenmiş yeni baskısını gözden geçirilip tamamlamak

Rehber/Kılavuz/Kitap Hazırlanması:100 puan

Rehberin/Kılavuzun Gözden Geçirilmesi/Kitabın yeni baskısı: 30 puan

Türk Tabipler Birliği tarafından uzmanlık derneği olarak tanınan farklı bir uzmanlık derneğinin hazırladığı 1 (bir) rehber/kılavuz/kitap yazımına çalışma grubu adına katkı sağlamak

Rehber/Kılavuz/Kitap Hazırlanması: 50 puan

Rehberin/Kılavuzun Gözden Geçirilmesi/Kitabın yeni baskısı: 15 puan

Türk Tabipler Birliği tarafından uzmanlık derneği olarak tanınmayan ilgili derneklerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlik yapmak

10 puan

Türkiye Spor Hekimleri Derneği’ne bağlı diğer çalışma grupları ile ortak etkinlik yapmak

10 puan