TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ

LOGO KULLANIM YÖNERGESİ

 

Madde 1. Amaç:

Bu yönergenin amacı; Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin (TSHD) Logo’sunun kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Madde 2. Kapsam:

Bu yönerge, Türkiye Spor Hekimleri Derneğinin Logo’ sunun kullanılacağı yerleri ve TSHD yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda kullanılabileceği yerleri (durumları) kapsar.

Madde 3. Dayanak:

Bu yönetmelik TSHD Tüzüğünün ikinci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Türkiye Spor Hekimleri Derneğinin Logo’sunun kullanılması ilkeleri

  1. TSHD’nin ve şubelerinin düzenlediği bilimsel aktivitelerde (kurs, toplantı, sempozyum, kongre vb.) TSHD logosu kullanımı zorunludur.
  2. TSHD’nin logosunun rengi mavidir. Derneğin logosunun mavi olarak kullanılması şarttır.
  3. TSHD’nin tüzüğünde belirtilen amaçları dahilindeki konularda başka dernek ve kurumlar tarafından düzenlenecek aktivitelerde logo kullanımı ile ilgili talepler için;
  4. TSHD yönetim kuruluna başvuru yapılmalıdır.
  5. Yazılı başvuruda aktivite ile ilgili içerik ve konuşmacılar belirtilmelidir.
  6. TSHD yönetim kurulu yapılacak aktivite ile ilgili konu ve konuşmacı tavsiyesinde bulunabilir.
  7. Logo kullanım izni yönetim kurulu kararı ile verilir.
  8. Logo TSHD’nin web sitesinden indirilerek kullanılmalıdır.
  9. Kullanım izni verildiğinde “logo yönergesinin” ve “logonun” TSHD web sitesindeki linkleri başvuru yapan dernek veya kuruma gönderilir ve logonun doğru kullanılması sağlanır.

Madde 5: Yürürlük

Bu yönerge TSHD Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulup Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 6: Yürütme

Bu yönergeyi TSHD Yönetim Kurulu yürütür. Bu yönergede bahsi geçmeyen konular hakkında karar yetkisi TSHD Yönetim Kurulu’na aittir.