TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ

ÖDÜL YÖNERGESİ

 

Madde 1: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı ;Türkiye Spor hekimleri Derneği (TSHD) üyelerinden ulusal ve/veya uluslararası alandaki faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişilere ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Madde 2: Kapsam

Bu Yönetmelik, uluslararası ve ulusal kongrelerde görev alınması, SCI dergilerde yayım yapılması, Spor Hekimliği Dergisi’nde yayım yapılması karşılığında verilebilecek ödüllerle birlikte, TSHD yönetim kurulunun uygun göreceği hususlarda verilecek ödülleri kapsar.

Madde 3: Dayanak

Bu yönetmelik TSHD Tüzüğünün ikinci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 4: Ödül Verilmesi

1.     Ayni/Maddi ödül verilmesi ile birlikte diğer tüm ödül kriterleri TSHD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.     Maddi Ödül Sadece TSHD üyesi olan kişilere verilebilir.

3.     TSHD üyesi olmasına rağmen aidat geriliği olan kişilere Ayni ve/veya Maddi Ödül verilmez.

4.     TSHD Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde TSHD üyesi olmayan kişilere Ayni Ödül verilebilir.

Madde 5: Yürürlük

Bu yönerge TSHD Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulup Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 6: Yürütme

Bu yönergeyi TSHD Yönetim Kurulu yürütür. Bu yönergede bahsi geçmeyen konular hakkında karar yetkisi TSHD Yönetim Kurulu’na aittir.